Moderni IoT data pipeline

Double exposure of businessman shows modern technology as concept

Pilvipohjaisten teknologioiden lisääntyminen on helpottanut IoT ratkaisuiden käyttöönottoa. Yritykset voivat helposti toteutettavilla, skaalautuvilla ja joustavilla ratkaisuilla kerätä huomattavia hyötyjä verrattain pienillä investoinneilla. IoT mahdollistaa yrityksille reaaliaikaisen dataseurannan läpi koko arvoketjun, mikä avulla voidaan mm. reagoida nopeasti ja ennakoivasti poikkeamiin, sekä parantaa päätöksenteon tarkkuutta ja asiakasorientaatiota.

BDS Bynfon missio on auttaa yrityksiä modernien pilvipohjaisten ratkaisujen implementoinnissa käyttäen apuna uusimpia ja parhaiksi testattuja teknologioita, joten IoT ratkaisut ovat BDS Bynfolle luonnollinen osaamisalue. Seuraava kappale tarjoaa fotogeenisen esimerkin BDS Bynfon toteuttamasta IoT ratkaisusta.

Tapausyritys toimii raskaassa teollisuudessa ja käyttää pääomaintensiivistä tuotantolaitteistoa kellon ympäri. Ongelmaksi oli muodostunut laitteiston säännölliset häiriöt, jotka alensivat käyttöastetta ja lisäsivät huomattavasti kustannuksia. Näin ollen laitteiston häiriöajan välttäminen on ensiarvoisen tärkeää kyseiselle yritykselle.

Ratkaisu löydettiin BDS Bynfon avulla. Tuotantolaitteisto on varustettu sensoreilla, jotka lähettävät jatkuvasti tietoa laitteiston tilasta ja tuotanto-olosuhteista. Dataputki on rakennettu pilven läpi aina loppukäyttäjien dashboardeille asti. Datan reaaliaikaisella ja automaattisella keruulla, sekä dataputkeen upotetuilla toiminnallisuuksilla saavutetaan monia hyötyjä:

  • Koneoppimisalgoritmi joka ennustaa koneiden häiriöajan vakuuttavalla tarkkuudella tunteja etuajassa;
  • Tuotantolaitteiston reaaliaikainen seuranta dashboardeilta;
  • Automaattinen ja joustava dataputki, joka suhteuttaa tarvittavan laskentatehon sisääntulevaan datan määrään;
  • Kustannustehokas datan keruu, taltiointi ja visualisointi BI:n tarpeisiin-->Huomattavia säästöjä, ennustettavuutta ja parempaa päätöksentekoa!

Tämä tosielämän tapaus on paketoitu demoon, jossa simuloimme yksittäistä sähköverkkoyhtiön etälukumittaria. Kuvitteellisen yrityksen tarkoituksena on tarjota reaaliaikaista data asiakkaille, reagoida ennakoivasti poikkeamiin ja tallentaa data kustannustehokkaasti analysointia varten. Demon tarkoituksena on demonstroida, kuinka helppoa ja nopeaa tämän tyyppisen modernin IoT ratkaisun implementointi on.

Demon arkkitehtuuri on rakennettu Microsoftin Azureen Terraformin avulla (Infrastructure as Code). RaspberryPI toimii sensorina ja lähettää jatkuvasti tietoa sähkönkulutuksesta ja ympäristöstään Azureen. Snowflakea käytetään analyyttisena tietovarastona, jossa datan muokkaus, tallennus ja eteenpäin jakaminen tapahtuu. Tämä setup toimii yhtäläisen hyvin muissa pilvialustoissa ja se skaalautuu helposti vastaamaan tosielämän vaatimuksia.