Palvelua ja ratkaisua rakennettaessa on tehty investointi. Jatkuvien palveluiden päämääränä on, että tehdyn investoinnin arvo säilyy ja sijoitetun pääoman tuotto on mahdollisimman korkea. Tämä varmistetaan ratkaisua jatkuvasti kehittämällä liiketoiminnan tarpeita vastaavaksi.

Palveluhallinnan ja jatkuvien palveluiden päämääränä on:

  • Varmistaa, että tehty ratkaisu toimii ja on loppukäyttäjien saavutettavissa.
  • Toimitettava palvelu on korkealaatuista.
  • Mahdolliset ongelmatilanteet korjataan nopeasti.
  • Varmistaa, että tehtyä ratkaisua kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvia liiketoimintatarpeita.
  • Työkuorman minimointi automatisaatiota hyödyntäen.
  • Vastuu tehdyn ratkaisun hallinnoinnista sekä töiden tehokas koordinointi.

BDS Bynfon palveluhallinnan BSM tavoitteena on tuottaa asiakkaille korkealaatuista jatkuvaa palvelua käyttäen hyväksi todettuja menetelmiä, standardeja, viitekehyksiä sekä parhaita toimintamalleja. BDS Bynfon palveluhallinta, jatkuvat palvelut sekä projektipalvelut perustuvat pitkälti seuraaviin menetelmiin ja toimintatapoihin:

  • Lean IT (jatkuva kehittäminen, turhan poistaminen, asiakastyytyväisyys)
  • SAFe - Scaled Agile Framework (palveluporfoliohallinta, liiketoimintalähtöisyys)
  • Ketterät menetelmät kuten Scrum ja Kanban (automatisointi, kulttuuri, projektien- sekä muutosten hallinta)
  • Information Technology Infrastructure Library ITIL (tukiprosessit ja -toiminnot)

BDS Bynfon tuki- ja ylläpitopalveluiden prosessit perustuvat pitkälti ITIL:n parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla varmistetaan tukipalveluiden korkea laatu sekä nopea palvelu.

Lean IT:stä BDS Bynfo on omaksunut jatkuvan parantamisen ja tämän avulla varmistetaan se, että rakennettua ratkaisua kehitetään jatkuvasti ja osa-alueet, jotka eivät tuota lisäarvoa uudelleenarvioidaan tai poistetaan. Jotta varmistamme sen, että asiakkaan liiketoiminnan tarpeet huomioidaan, asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja jatkuva kommunikaatio ovat oleellinen osa tapaamme tehdä asioita.

Scaled Agile Framework ja Lean IT:n mukaisesti palvelun kohteen tehtävä on tuottaa liiketoiminnalle mahdollisimman suurta arvoa. Uusien ominaisuuksien julkaisun tulee tapahtua jatkuvasti, jolloin lisäarvo liiketoiminnalle on korkeimmillaan.

Kun puhutaan ketteristä menetelmistä, tavoitteenamme on automatisoida asiat ja täten varmistaa se, että kustannukset pystyvät alhaisina ja toimitusnopeus korkeana. Olemme myös ottaneet käyttöön Scrumin pääasiallisena tapana hallinnoida projekteja sekä muutoksia, koska muihin metodologioihin verrattuna sen tuomat hyödyt ovat huomattavat.

 

Lue lisää BDS Bynfon tavasta

Haluatko tietää lisää tai onko jo projekti tiedossa?

Parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä